Chanoyuu "water for tea"

chashitsu

Heian fuu

"ko omote"

"Plug in"

"Autumn Arrangement"

Themes: ichigo ichiei, transience ( mujo ), mono no aware, wabi sabi aeshthetic

Concepts

Models